Marketing Specialist

*This role requires good English skills.

As Marketing Specialist, you will ensure the preparation and implementation of local marketing activities, in accordance with the Group commercial strategies.

You will need to give proof of proactivity, planning, organization, direction, coordination and control in implementing the necessary marketing and brand development actions needed to consolidate the organization of which you are part, respecting deadlines and budget.

You will identify and develop market opportunities in direct collaboration with the Sales team.

Responsibilities:

 • Prepares and implements marketing actions in accordance with Group strategies and budgets.
 • Defines, plans, implements, monitors, evaluates the results of marketing campaigns (focusing on direct marketing campaigns, database marketing) and propose solutions to improve.
 • Develops market research for better substantiation of local marketing activities.
 • Develops and implements of Client Satisfaction Surveys, analyzing the results and building of follow up actions .
 • Provides marketing support to Sales team and Customer Service department (specific sales templates, local presentations, industries or pool of leads profiling, specific reports).
 • Plan and implement internal marketing activities in direct collaboration with HR department.
 • Manages local PR actions (drafting of press releases, distribution to relevant list of journalists, nurturing of good relationship with press).
 • Plans and handles all internal and external events for Clients and Partners with proactivity and within allocated budgets.
 • Maintains the company website updated.
 • Makes sure all the external and internal marketing communications respect the Visual Identity guidelines.
 • Works with agencies to develop marketing materials (brochures, flyers, posters etc.) within deadlines and budget..

Requirements:

 • 5 years experience in Marketing is a plus;
 • Knowledge of campaign management, direct marketing, database marketing, event management, project management, sales and customer relations;
 • Thinking proactive, spirit of initiative;
 • Excellent planning, organizational and project management;
 • Thinking „out of the box“ innovative, analytical, logical and well structured;
 • Creativity, attention to detail;
 • Excellent communication, negotiation and capacity to overcome challenges;
 • Team spirit;
 • Excellent writing skills;
 • Advanced use of Word, Excel, Powerpoint.
 • Advanced English level, writing and reading.
Ако отговаряте на изискванията и желаете да се присъедините към екипа на Гопет Транс, очакваме Вашата автобиография. Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствайте по тази обява!

Позиция, за която кандидатствате: Marketing Specialist

Лична информация

Контакти за обратна връзка.


Позиция, за която кандидатствате: Marketing Specialist

Лична информация

Контакти за обратна връзка.Образование


Професионален опит

Можете да отбележите повече от 2 позиции


Владеене на чужди езици

Посочете до три чужди езика


Личните Ви данни се обработват от Администратора „Гопет Транс“ ЕООД, ЕИК 831689341, със седалище и адрес на управление София, с.Казичене, ул. „Вега 7“, п.к. 1532, с цел: участие в стажантски програми и/или набиране и подбор на служители по трудово правоотношение в дружествата от групата ГОПЕТ. Дружествата от групата ГОПЕТ включват: „Гопет Транс“ ЕООД, „Гопет Логистикс“ ЕООД и „Гопет“ ООД.  Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6(1)б. от Регламент ЕС 2016/679 за защита на личните данни, а именно предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Личните Ви данни се съхраняват за срок от 2 месец след приключване на процедурата по подбор за конкретната позиция/стажантска програма, за която кандидатствате, или позицията/стажантската програма, за която Администраторът прецени, че Вашата кандидатура е подходяща, в случай, че не сте заявили интерес към конкретна такава. Срокът за съхранение на Вашата кандидатура може да бъде удължен единствено въз основа на Вашето свободно изразено, конкретно и информирано писмено съгласие.

„Гопет Транс“ ЕООД не предоставя Вашите данни на трети страни, извън дружествата от групата на Гопет и не обработва вашите данни за други цели, освен горепосочените.

Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни

При обработване на личните Ви данни Вие имате правата, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679:

 1. Право на достъп до Вашите лични данни, право да изисквате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни и право на преносимост на данните, ако са налице на предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 основания за това;
 2. Право да изисквате да бъдат уведомении третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия;
 3. Право на подаване на жалба до надзорен орган по защита на данните, ако считате, че Регламент (ЕС) 2016/679 или други приложими правила за защита на личните данни са нарушение. Надзорният орган в България е:

Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ 

Запитвания и искания за упражняване на права, свързани със защитата на личните Ви данни, можете да отправяте към:
Длъжностно лице по защита на данните на „Гопет Транс“ ЕООД: Бонка Миланова
e-mail: bonka.milanova@gopettrans.com