Сътрудник Фактуриране

Позицията:

 • Приемане и проверка на документи от подизпълнители;
 • Контрол верността на реквизитите на фактурите;
 • Въвеждане на данните от фактурите в специализиран софтуер;
 • Изискване на съответен коригиращ счетоводен документ от доставчика при необходимост;
 • Фактуриране на услуга след получаване на документи от превозвачите;
 • Изготвяне на справки;
 • Поддържане на ежедневен контакт с оперативните екипи в компанията;
 • Окомплектоване на всички документи, свързани с процеса на фактуриране.

От Вас очакваме:

 • Средно специално или висше образование;
 • Работно ниво на английски език – задължително;
 • Опит на позиция, свързана с обработка на документи и плащания е предимство;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Officе

Ние Ви предлагаме:

 • Обучение, съобразено с изискванията на позицията;
 • Работа в динамична среда и с млад екип;
 • Възможности за професионално развитие;
 • Мотивиращо възнаграждение
 • Пакет социални придобивки – фирмен транспорт, храна, др.
Ако отговаряте на изискванията и желаете да се присъедините към екипа на Гопет Транс, очакваме Вашата автобиография. Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствайте по тази обява!

Позиция, за която кандидатствате: Сътрудник Фактуриране

Лична информация

Контакти за обратна връзка.


Позиция, за която кандидатствате: Сътрудник Фактуриране

Лична информация

Контакти за обратна връзка.Образование


Професионален опит

Можете да отбележите повече от 2 позиции


Владеене на чужди езици

Посочете до три чужди езика


Личните Ви данни се обработват от Администратора „Гопет Транс“ ЕООД, ЕИК 831689341, със седалище и адрес на управление София, с.Казичене, ул. „Вега 7“, п.к. 1532, с цел: участие в стажантски програми и/или набиране и подбор на служители по трудово правоотношение в дружествата от групата ГОПЕТ. Дружествата от групата ГОПЕТ включват: „Гопет Транс“ ЕООД, „Гопет Логистикс“ ЕООД и „Гопет“ ООД.  Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6(1)б. от Регламент ЕС 2016/679 за защита на личните данни, а именно предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Личните Ви данни се съхраняват за срок от 2 месец след приключване на процедурата по подбор за конкретната позиция/стажантска програма, за която кандидатствате, или позицията/стажантската програма, за която Администраторът прецени, че Вашата кандидатура е подходяща, в случай, че не сте заявили интерес към конкретна такава. Срокът за съхранение на Вашата кандидатура може да бъде удължен единствено въз основа на Вашето свободно изразено, конкретно и информирано писмено съгласие.

„Гопет Транс“ ЕООД не предоставя Вашите данни на трети страни, извън дружествата от групата на Гопет и не обработва вашите данни за други цели, освен горепосочените.

Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни

При обработване на личните Ви данни Вие имате правата, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679:

 1. Право на достъп до Вашите лични данни, право да изисквате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни и право на преносимост на данните, ако са налице на предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 основания за това;
 2. Право да изисквате да бъдат уведомении третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия;
 3. Право на подаване на жалба до надзорен орган по защита на данните, ако считате, че Регламент (ЕС) 2016/679 или други приложими правила за защита на личните данни са нарушение. Надзорният орган в България е:

Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ 

Запитвания и искания за упражняване на права, свързани със защитата на личните Ви данни, можете да отправяте към:
Длъжностно лице по защита на данните на „Гопет Транс“ ЕООД: Бонка Миланова
e-mail: bonka.milanova@gopettrans.com