Политика За Защита На Личните Данни На Гопет

Общи положения

1. (1)ГОПЕТ“ означава което и да е от дружествата в групата ГОПЕТ: „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД, „ГОПЕТ ЛОГИСТИКС“ ЕООД, „ГОПЕТ“ ООД, GOPET ROMANIA SRL, GOPET POLAND SP.ZO.O., GOPET TRANS HELLAS IKE, GOPET TRANS IBERICA SL, GOPET GLOBAL LOJISTIK TICARET A.S. или цялата група. Всяко едно от дружествата представлява Администратор на или Обработващ лични данни.

(2) „Субект на данни“ означава идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

(3) Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („Субект на данни“), съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.

(4) Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.

(5) Обработващ“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.

Във връзка с предоставянето на спедиторски и транспортни услуги ГОПЕТ обработва личните данни на своите клиенти и подизпълнители – физически лица, както и личните данни на други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“), в съответствие с предвидените в тази Политика за защита на личните данни на ГОПЕТ („Политиката“) правила и принципи.

2. Субектът на данни може да адресира всички свои искания и въпроси, свързани с упражняване на правата му по защита на неговите/нейните лични данни, както следва:

Електронен пощенски адрес: privacy@gopettrans.com

Адреси за кореспонденция:

 • „ГОПЕТ ТРАНС ЕООД“ и „ГОПЕТ ЛОГИСТИКС“ ЕООД: област София, община Столична, с. Казичене 1532, ул. „Вега“ №7;
 • „ГОПЕТ“ ООД: област София, община Столична, с. Казичене 1532, Бивш стопански двор, Складова база Гопет логистикс;
 • GOPET ROMANIA SRL: Bruxelles Building, Entrance C, Sema Parc, 319L Splaiul Independentei, PC060044, Bucharest, Romania;
 • GOPET POLAND SP.ZO.O: 77a Targowa St., 90-324 Łódź, Poland;
 • GOPET TRANS HELLAS IKE: Xani Adam, Imeros Topos, Aspropirgos 19300, Greece;
 • GOPET TRANS IBERICA SL: Paseo Germanias, 54-1º, 46702 Gandia (Valencia);
 • GOPET GLOBAL LOJISTIK TICARET A.S.: Esentepe Mah. Inonu Cad., Kartal Kule No 147/94, 34870 Kartal, Istanbul, Turkey.

Субекти на данните

3. ГОПЕТ има право да събира и обработва информация относно следните категории Субекти на данни:

 • Настоящи и потенциални клиенти – физически лица;
 • Представители на клиенти;
 • Представители на държавни и регулаторни органи;
 • Одитори и консултанти;
 • Пълномощници;
 • Доставчици на услуги и техни представители;
 • Подизпълнители, шофьори и техни представители;
 • Митнически агенти;
 • Застрахователни брокери;
 • Аварийни комисари;
 • Адвокати;
 • Посетители в сградите на Гопет;
 • Други лица, различни от посочените по-горе, които влизат в контакт с ГОПЕТ или отправят, пряко или непряко, претенции към ГОПЕТ.

Категории лични данни

4. Категориите лични данни, които ГОПЕТ обработва относно Субектите на данните съобразно тази Политика, може да включват:

 • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност; ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/номер по БУЛСТАТ (за физически лица); адрес (постоянен, настоящ, за кореспонденция); месторождение; възраст; данни за документ за самоличност; националност; шофьорска книжка; паспортни данни; IP адреси и др.;
 • Данни за контакт: телефонни номера; факсове; адреси на електронна поща; физически адреси за кореспонденция; други данни за контакт/ кореспонденция, предоставени от Субекта на данни и др.;
 • Социална идентичност: данни за месторабота, сертификати, образование (образователна степен); длъжност; години на започване и завършване, препоръки, трудов стаж и др.;
 • Допълнителна информация за представители на клиенти, подизпълнители и физически лица: информация кого представлява представителят с информация за представлявания Субект на данни; имена, данни от лични карти, адрес, номера на фактури, размер на задължението, заявления, декларации, позиция/длъжност; месторабота; качество (вид законен представител, пълномощник, служител, съдружник в неперсонифицирано дружество); промени и история на промените в законното представителство; пълномощни; информация за представителната власт; информация за оттегляне или изтичане на действието на упълномощаването, информация за собствениците на (ако същият е юридическо лице или неперсонифицирано дружество) – напр. информация за съдружници/ акционери, брой и вид притежавани дялове/ акции и др. под.;
 • Договорна и финансова информация: договор, номер и дата на сключване на договор; информация за и дати на изменение и прекратяване на договор; номера и съдържание на фактури; информация за размер на задължения; информация за разсрочени плащания; извършени плащания; погасяване на задължения; номер на банкова сметка (IBAN), информация за банкова сметка на клиента; информация за застраховки; информация за парични суми в полза на ГОПЕТ;
 • Информация за подадени рекламации, нанесени щети, заявления, искания, молби и сигнали (вкл. в свободен текст) и за друга кореспонденция с ГОПЕТ, включително и информация относно обработването и статуса им, както и за крайния резултат от обработването им;
 • Друга информация и документи: всяка друга информация и документи (декларации; становища; списъци; описи; графици; сертификати и удостоверения; заявления; протоколи; служебни бележки за откраднато имущество, издадени от компетентните органи; заповеди, удостоверения, декларации и други актове на компетентни органи; договори (включително и предварителни договори, договори за наем и др.), които Субектите на данни, компетентни държавни органи или трети лица предоставят на ГОПЕТ или които съответно се генерират в предварителния процес и/или в рамките на сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на договорите със Субект на данните.

Цели за обработване на лични данни

5. ГОПЕТ обработва законосъобразно лични данни във връзка със следните цели:

 • Цели, свързани със спазване на законови задължения на ГОПЕТ;
 • Цели, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите, сключвани с ГОПЕТ или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор;
 • Цели, свързани с легитимния интерес на ГОПЕТ или на трети лица;
 • Цели, за които Субектът на данни е дал съгласие за обработване на данните му.

6. Целите за обработване на лични данни от страна на ГОПЕТ, свързани със спазване на законови задължения, включват:

 • Събиране на вземания, дължими към ГОПЕТ, включително и чрез възлагане на трети лица;
 • Дейности, свързани с изпълнението на транспортни и логистични услуги;
 • Правни дейности, свързани с изготвяне на отговори и жалби до държавен орган, отговори на запитвания от съдебен орган, изготвяне на юридически становища и документи;
 • Други дейности по изпълнение на законови задължения (данъчни, счетоводни, регулаторни и др.) на ГОПЕТ, свързани с представяне/отчитане на информация към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи.

7. Целите за обработване на лични данни, свързани с изпълнението на договорите или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор с ГОПЕТ, включват:

 • Офериране и договаряне, сключване, изменение и изпълнение на договор за транспортна услуга;
 • Осъществяване на комуникация по повод на сключването, изменението и изпълнението на договорите.
 • Проверки по жалби и рекламации относно предоставяните транспортни и логистични услуги;
 • Обработване, събиране и разсрочване на дължими плащания във връзка с предоставените транспортни и логистични услуги.

8. Целите за обработване на лични данни, необходими за легитимните интереси на ГОПЕТ или на трети лица, включват:

 • Установяване, упражняване на или защита по правни претенции на дружествата от групата на ГОПЕТ, включително и по съдебен ред, в това число подаване на жалби, сигнали и др. под. към компетентните държавни и съдебни органи;
 • Събиране на вземания, дължими към ГОПЕТ, включително принудително;
 • Възлагане на трети лица (напр. колекторски фирми) на дейности по събиране на вземания;
 • Сигурност и охрана на имущество.

9. Целите за обработване на лични данни, за които Субектът на данни е дал съгласие, включват:

 • Извършване на маркетингови дейности за предлагане услугите на ГОПЕТ.

Предоставяне на лични данни и последици при отказ да се предоставят на ГОПЕТ

10. (1) ГОПЕТ информира Субектите на данните за Политиката за защита на личните данни и произтичащите от нея, съобразно Регламента за защита на личните данни, приложимото национално законодателство, права, задължения и ограничения. Изрично се указва: предоставянето на кои данни и/или документи е задължително или договорно изискване; кое изискване е необходимо за сключването на договор; кое е изцяло доброволно, както и последиците от отказ за предоставяне.

(3) Отказът за предоставяне на данни и документи, посочени като задължителни, може да представлява непреодолима пречка пред сключването на договор с ГОПЕТ, пред удовлетворяването и изпълнението на подаваните искания, заявления, молби, сигнали за рекламации и щети и др., която освобождава ГОПЕТ от отговорност за неизпълнение.

(4) Субектите на данни не следва да предоставят на ГОПЕТ каквито и да е специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента (а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице; и лични данни, свързани с присъди и нарушения или със свързаните с тях мерки за сигурност).

Други източници на лични данни

11. В някои случаи личните данни, обработвани от ГОПЕТ, не се събират или получават директно от Субекта на данните, за когото се отнасят, а от трети лица като:

 • Клиенти или представители на клиенти, различни от Субекта на данните;
 • Официални публични регистри (напр. търговски регистър, имотен регистър, публични регистри и др. под.);
 • Специализирани онлайн платформи;
 • Свидетели;
 • Доставчици на услуги;
 • Транспортна борса;
 • Държавни и общински органи; и
 • Подизпълнители и контрагенти на ГОПЕТ.

Обработване на информация за Субекта на данни от трети лица – обработващи лични данни

12. (1) За целите, посочени в тази Политика и Общите условия, приложими към договорите за превоз/спедиция, ГОПЕТ може да превъзлага дейности по обработване на личните данни на Субектите на данни на трети лица – обработващи лични данни, съобразно и в рамките на изискванията на Регламента и другите приложими правила за защита на личните данни.

(2) Когато лични данни относно Субекти на данни се разкриват на и обработват от обработващи личните данни, това ще става само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложените им от ГОПЕТ задачи.

(3) Обработващите лични данни действат от името на ГОПЕТ и са задължени да обработват личните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на ГОПЕТ като няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин информация относно Субектите на данни за други цели освен за целите, посочени в тази Политика.

Категории получатели на лични данни

13. ГОПЕТ се задължава да не разкрива лични данни относно Субекта на данни, за заявените или ползваните от Субекта на данни услуги, както и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите, когато:

  1. това е необходимо за изпълнение на законово задължение на ГОПЕТ:
    • компетентни държавни и общински органи;
  2. това е изрично предвидено в Политиката и в Общите условия, приложими към договорите за превоз/спедиция
  3. това е необходимо за сключването, изменението, изпълнението или прекратяването на договорите:
    • банки и доставчици на платежни услуги (напр. за целите на извършваните разплащания между ГОПЕТ и клиентите);
    • пощенски оператори и куриери;
    • фериботни оператори и агенти;
    • нотариуси;
    • транспортна борса;
    • застрахователи;
    • консултанти и одитори;
    • външни подизпълнители при изпълнението на /Договор;
    • фирми за събиране на вземания;
    • партньори и контрагенти на ГОПЕТ.
  4. Субектът на данни е дал изричното си съгласие:
    • търговски партньори на ГОПЕТ;
    • други лица, изрично предвидени в съответното съгласие.
  5. За защита на правата или законните интереси на ГОПЕТ, на трети лица или на Субекта на данни.
  6. в други предвидени в закона случаи.

  Срок на съхранение на личните данни

  14. (1) ГОПЕТ може да обработва и съхранява информация относно Субекта на данни до постигане на съответните цели при спазване на принципа за „ограничение на съхранението“.

  Права по отношение на личните данни

  15. (1) Във връзка с обработването на личните данни, свързани с него, всеки Субект на данни разполага със следните права, предоставени му от Регламента:

  • Право на информация;
  • Право на достъп:
  • Правото на коригиране
  • Правото на изтриване
  • Право на ограничаване на обработването на личните данни
  • Уведомяване на трети лица
  • Право на преносимост на данните
  • Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране;
  • Право на оттегляне на съгласието за обработване;
  • Право на възражение срещу обработването на лични данни.

  16. (1) Субектът на данните може да упражни правата си, свързани със защита на личните данни, като отправи съответно писмено искане към отговорния служител по защита на данните – подадено лично от Субекта или чрез нотариално заверено искане, изпратено по пощата.

  (2) Субектът на данните може да упражнява правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).

  Право на жалба до надзорен орган

  17. Всеки Субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, по-специално в държавата членка (на ЕС/ЕИП) на обичайното си местопребиваване, мястото си на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако счита, че обработването на личните му данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни.

  Тази Политика за защита на личните данни е съставена от ГОПЕТ с оглед изпълнение на задълженията за предоставяне на информация на Субектите на данни по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

  Тази Политика за защита на личните данни е утвърдена от съответния управителен орган на всяка от компаниите в групата ГОПЕТ и е в сила от 25.05.2018 г.

  Настоящата Политика е актуализирана на 08.02.2024 във връзка с промени в данните за контакт.