На 23.05.2017 стартираме  изпалнението на проект „Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът има за цел да подобри работната среда в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организацията на труда и управлението на човешките ресурси..

Бюджетът на проекта е на обща стойност 173 246.50 лв., от които  147 259.53 лв. е финансирането от Европейския социален фонд  и 25 986.97 лв. от националния бюджет.

Началната дата на проекта е 23.05.2017 г. с дата на приключване 23.08.2018 г.

Срокът на изпълнение на договора е 15 месеца.

 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по проект BG05M9OP001-1.008-1568 “Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.You have Successfully Subscribed!

Абонирайте се за нашият бюлетин!

Присъединете се към нашия Newsletter,за да получавате последните новини и подобрения от нашия екип.You have Successfully Subscribed!

Abonnez-vous à notre newsletter

Rejoignez notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre équipe.Vous êtes abonné!