Непрекъснато подобряване на работната среда – един от приоритетите на ГОПЕТ

юни 6, 2017Новини

На 23.05.2017 стартираме  изпалнението на проект „Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът има за цел да подобри работната среда в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организацията на труда и управлението на човешките ресурси..

Бюджетът на проекта е на обща стойност 173 246.50 лв., от които  147 259.53 лв. е финансирането от Европейския социален фонд  и 25 986.97 лв. от националния бюджет.

Началната дата на проекта е 23.05.2017 г. с дата на приключване 23.08.2018 г.

Срокът на изпълнение на договора е 15 месеца.

 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по проект BG05M9OP001-1.008-1568 “Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.