Проект: BG05M9OP001-1.008-1568-C01 „Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД
Бенефициент: ГОПЕТ ТРАНС ЕООД
Обща стойност: 173 246.50 лв., от които  147 259.53 лв. е финансирането от Европейския социален фонд  и 25 986.97 лв. от националния бюджет


Гопет Транс премина успешно одити и получи сертификат за съответствие с изискванията на OHSAS 18 001:2007 в изпълнението на проект „Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд е с обхват „Транспортни и логистични услуги, организация и изпълнение на сухопътен и комбиниран транспорт на стоки“ и е гаранция пред нашите партньори и обществото за поет ангажимент по отношение на грижа за и защита на здравето и безопасността на хората.

OHSAS 18 001:2007 е с валидност 3 години до Януари, 2021г.

 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по проект BG05M9OP001-1.008-1568 “Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.You have Successfully Subscribed!

Абонирайте се за нашият бюлетин!

Присъединете се към нашия Newsletter,за да получавате последните новини и подобрения от нашия екип.You have Successfully Subscribed!

Abonnez-vous à notre newsletter

Rejoignez notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre équipe.Vous êtes abonné!