ГОПЕТ ТРАНС вече и със сертификат за съответствие с OHSAS 18001:2007

фев. 5, 2018Новини


Проект: BG05M9OP001-1.008-1568-C01 „Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД
Бенефициент: ГОПЕТ ТРАНС ЕООД
Обща стойност: 173 246.50 лв., от които  147 259.53 лв. е финансирането от Европейския социален фонд  и 25 986.97 лв. от националния бюджет


Гопет Транс премина успешно одити и получи сертификат за съответствие с изискванията на OHSAS 18 001:2007 в изпълнението на проект „Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд е с обхват „Транспортни и логистични услуги, организация и изпълнение на сухопътен и комбиниран транспорт на стоки“ и е гаранция пред нашите партньори и обществото за поет ангажимент по отношение на грижа за и защита на здравето и безопасността на хората.

OHSAS 18 001:2007 е с валидност 3 години до Януари, 2021г.

 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по проект BG05M9OP001-1.008-1568 “Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.