Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в ГОПЕТ ТРАНС – 15 месеца по-късно

авг. 21, 2018Новини

Проект „Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД” – 15 месеца по-късно.

На 20.08.2018 г., в с. Казичене, 1532, улица „Вега“ № 7, зала София, „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД  проведе информационен ден в качеството си на Бенефициент по проект BG05M9OP001-1.008-1568 „Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

По време на събитието, бяха представени целите на проекта, постигнатия до момента напредък и предвидените дейности, свързани с разработване, адаптиране и въвеждане на Система за развитие на човешките ресурси и обезпечаване със софтуер за управление на човешките ресурси; осигуряване на транспорт до и от работното място на заетите лица в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД за период от 12 месеца; осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, посредством осигуряване на средства за колективна защита, закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло (СРО) за заетите в компанията и внедряване на система за управление на здравето и безопасността (СУБЗ), в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001, както и задължителните дейности за информиране и публичност и организация и управление на проекта.

Очакваните ефекти от реализиране проекта са свързани с подобряване качеството на живот, повишаването на производителността, засилването на социалното включване, чрез подобряване на условията на труд в предприятието и професионалния и здравен статус на работната сила.

КОНТАКТИ:

„ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД, 1532, с. Казичене, улица „Вега“ № 7 e-mail: hr_projects@gopettrans.com

––––––––––––––––––-www.eufunds.bg––––––––––––––––––-

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по проект BG05M9OP001-1.008-1568 „Подкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД ”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.