Инвестиция в бъдещето

фев. 23, 2018Новини

Проект №: BG05M9OP001-1.021 – 0298 „По-качествени работни места в Гопет Транс ЕООД чрез инвестиции в обучения“
Бенефициент: Гопет Транс ЕООД
Обща стойност на проекта: 63 250 лв.


Инвестиция в бъдещето – повишаване на професионалната квалификация и ключовите компетенции на служителите на Гопет

През м. Април, 2018 стартираме изпълнението на проект „По-качествени работни места в Гопет Транс ЕООД чрез инвестиции в обучения“ по процедура BG05M9OP001-1.021 Обучения за заети лица – КОМПОНЕНТ ІІ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът има за цел повишаване на професионалната квалификация и ключовите компетенции на служителите в „Гопет Транс“ с целева група 70 служители. Основните дейности по Проекта са свързани с организиране и провеждане на обучения по професионална квалификация, общуване на чужди езици и дигитална компетентност.

Обща стойност: 63 250.00 лева, от които 53 762.50 лева европейско и 9 487.50 лева национално съфинансиране. 

Началната дата на проекта: 01.04.2018 г. Дата на приключване: 30.06.2019 г.

Срок на изпълнение на договора е 15 месеца.

Документация за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация по професия и на нови ключови компетентности на служителите, във връзка с изпълнение на ДБФП BG05M9OP001-1.021-0298-C01″.

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по проект „По-качествени работни места в Гопет Транс ЕООД чрез инвестиции в обучения“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГОПЕТ ТРАНС“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.